E-mail disclaimer

De inhoud van e-mails zijn alleen bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u onbedoeld dit bericht heeft ontvangen verzoeken wij u de e-mail te verwijderen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Maxcode B.V., Nederland of haar dochteronderneming Code40 Development SRL (Maxcode Roemeniƫ) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

The content of emails are intended for the addressee(s) only and may contain confidential information. If you have received this message unintentionally, please delete the email and inform the sender. It is not allowed to multiply or distribute a message that is not intended for you. No rights can be derived from this message including the appendices, unless agreed otherwise in writing. Maxcode B.V., The Netherlands or its subsidiary Code40 Development SRL, Romania accepts no liability whatsoever for damage and / or costs arising from incomplete and / or incorrect information in e-mail messages.